Wizyta Prymasa Tysiąclecia
Wolin - jedno z najstarszych polskich miast
Wolinianie przyjęli chrzest dzięki misjom chrystianizacyjnym biskupa Ottona z Bambergu.
Adoracja

Rokrocznie 30 kwietnia przeżywa się rocznicę pobytu w Wolinie Księdza Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego i w modlitwie prosi się o rychłe wyniesienie Prymasa Tysiąclecia do chwały ołtarzy. Prymas Polski przebywał na Pomorzu Zachodnim w dniach: 28 kwietnia – 3 maja 1952 r. a w ówczesnej parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika przez kilka godzin w dniu 30 kwietnia, podczas których wziął udział w uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania i spożył przygotowany posiłek. Prymasowi towarzyszył i pomagał abp Antoni Baraniak, a gospodarzem i ordynariuszem był ks. prał. Zygmunt Szelążek z duszpasterzem Wolińskim ks. Andrzejem Glapińskim.

Jego Ekscelencja starał się o to, aby wydarzenia, których był uczestnikiem, nie przeminęły bezpowrotnie. Niemal codziennie sporządzał starannie notatki ze spotkań i rozmów, opatrując je często wnikliwym komentarzem. Zapiski te są już historycznym obrazem życia Kościoła, świadectwem codziennych zmagań o prawo narodu do wyznawania Boga. Z tamtych chwil pozostał jeszcze jeden ślad duchowy - do sakramentu bierzmowania przystąpiło wówczas w całym dekanacie Kamień Pomorski 3555 osób, z czego 396 w Wolinie. Osobiste zapiski Prymasa i amatorskie zdjęcia z tamtych dni to materialny znak, który w tej okazji warto przybliżyć:

30.04.1952 (środa) Stepnica - Wolin - Ładzin - Międzyzdroje: „Po śniadaniu w Stepnicy pożegnaliśmy proboszcza ks. wicedzie­kana i udaliśmy się do Wolina. Wyspa Wolin, odległa od Stepnicy około 20 km. Droga wiedzie przez nizinne łąki, piękne lasy i opustoszałe wsie. Wszystkie mijane po drodze wsie, prócz Żarnowa, są niezamieszkane. Z dala czernią się jamy wyrwanych okien. Wśród lasów rozrzucone są piękne ko­lonie domków robotników leśnych - dziś wszystkie puste. Przed prze­jazdem kanału krótki postój. Zatrzymują nas straże strefy granicz­nej, sprawdzają dokumenty. Są bardzo grzeczni ci chłopcy w mun­durach. Co znaczy rozkaz - tym razem polecono im być grzeczny­mi. Po ukończeniu służby zgłosili się na plebanię z zapytaniem, czy­śmy się na nich nie gniewali za zatrzymanie, gdyż otrzymali polece­nie być grzecznymi. Pan poseł [Franciszek] Mazur działa. Miasto Wolin na wyspie - to kupa gruzów. Sterczą szczyty wielkich świątyń, całkowicie rozbitych. Nic się tu nie robi dla ich odbudowy. Jedna z nich ma być dawną świątynią katedralną, chociaż nie jest to pew­ne. Zwiedzamy jej wnętrze, które lepiej ukazuje elementy gotyku, niż obraz zewnętrzny. Zwłaszcza w starej wieży, w której leżą dwa, rozwalone i zczerniałe, olbrzymie dzwony żelazne. W prawej stro­nie od wejścia znać doskonale „ośli grzbiet" łuku gotyckiego.

Do kościółka parafialnego podjeżdżamy mocno pod górę, po zwale gruzów z czerwonej cegły. Naokoło pozostały tylko progi daw­nych domów - nic więcej. Wśród tych zwalisk wprost egzotycznie wyglądają małe dzieci w bieli, oczekujące z kwiatkami w koszycz­kach na nasze przybycie. Witają nas tutaj z wielkim rozrzewnieniem. Człowiek ma chęć pytać: skąd się tutaj wzięliście? Niewielki ko­ściół parafialny napełnia się ludem. Pasterzuje tu dawny misjonarz Indian. Przemawia do nas obrazami ze swych doświadczeń misjo­narskich. Trudno opanować wzruszenie, gdy się patrzy na ten lud „z Wołynia na Wolinie". Zresztą wszyscy oni są też we łzach. Pła­czą dzieci, dziewczęta i starzy oracze. Trzeba im wyjaśnić, że Bóg żartów nie czyni. Za krzywdy wyrządzone narodowi Bóg - Pan zie­mi daje nam restytucję dziejową i osadzając nas tutaj rozkazuje: „Czyńcie sobie ziemię poddaną". Jakże trudno jest niekiedy pojąć te dziwne drogi Boże. Bo trzeba wierzyć w Opatrzność i w jej szcze­gółową troskę. A właśnie Bóg pozwolił, by tu wrócili polscy oracze. Bóg pozwolił, aby po tylu wiekach protestantyzmu noga polskiego Prymasa znowu tu stanęła. Nie wystarczy to stwierdzać, trzeba to rozumieć, trzeba to uzasadnić.

Ks. biskup Baraniak bierzmuje dzieci i młodzież, a ja błogosła­wię niemowlęta i ich matki, pytam o paciorek. Każda matka rada-by, by jej dziecko dobrze się przeżegnało niezgrabną, dziecinną rącz­ką. Każde dziecko trzeba pochwalić, choć krzyże koszlawe, każdej matce otuchy dodać, boć dobrze się rozumie, że to jest lud wielkiej męki. Nabożeństwo kończy ks. prałat Szelążek. Spożywamy obiad, aż nadto przesadnie przygotowany. Ale wszelkie próby protestów i upomnień, aby posiłek był skromny, nic tu nie pomagają. Jedyna możliwa obrona - to ogłosić strajk spożywczy, co też i czynię. Żegnamy Wolin, w gromadzie dziatwy, która tu się zbiegła. Fo­tografia, obrazki, kwiatki, łzy, uśmiechy i - w drogę. Do Ładzina…”

/na podstawie: POMORSKIE PRO MEMORIA, Ottonianum, Szczecin 2002/


Bierzmowanie - Wolin 30.04.1952 (środa) Szafarz - abp Antoni Baraniak

Akajewicz Danuta, Akajewicz Ryszard, Ambroziewicz Bogdan, Ambroziewicz Zofia, Andrzej Ślusarek, Arciszewska Aniela, Balesiak, Czesława, Baluch Józef, Baluk Maria, Baluk Marian, Baluk Michał, Baluk Mieczysław, Baluk Zbigniew, Bałuk Stanisława, Banach Ire­na, Banach Maria, Baranowska Lucyna, Bartnicki Olgierd, Bednar­czyk Kazimierz, Bednarczyk Zofia, Benedykt Lepak, Beran Miro­sława, Berest Maria, Blacharczyk Stanisława, Blacharczyk Włady­sława, Błachnio Janina, Blaszko Karolina, Błaszko Tadeusz, Boczkowska Ewa, Bortnowska Józefa, Brusse Jan, Buba Helena, Bursa Irena, Bzdok Józef, Cedro Zofia, Chaberski Henryk, Chabrus Hen­ryka, Chawro Mieczysława, Chmarna Zofia, Cygan Bolesław, Czaj­kowska Janina, Czarnota Józef, Czarnowicz Helena, Czerniak Bro­nisława, Czerniak Leopold, Czerniak Michalina, Czerniawska Wan­da, Czubaś Jan, Czubaś Marta, Dembińska Bolesława, Demkowicz Janina, Demkowicz Maria, Drygała Władysława, Drzazgowska Liliana, Drzazgowska Stefania, Dudek Anna, Dyrka Bogusława, Dyr­ka Monika, Dzedzuch Maria, Dziemidowicz Witold, Dzido Anna, Dzido Stanisław, Dziedziuch Stanisław, Dziemidowicz Antoni, Dziemidowicz Czesław, Dziemidowicz Eugeniusz, Dziemidowicz Jerzy, Dziemidowicz Stanisława, Dziemidowicz Władysław, Emche Bro­nisław, Emche Szczepan, Fiedorowicz Grażyna, Frak Mieczysław, Frankowska Barbara, Frankowski Paweł, Frąk Józefa, Galer Bogu­miła, Galer Genowefa, Gan Władysław, Gerak Zygfryd, Geraszek Maria, Geraszek Zofia, Geroszek Stefania, Głogowska Eugenia, Gordyjewicz Krystyna, Góra Kazimiera, Góra Mieczysław, Górzyń­ski Aureliusz, Gradus Antoni, Grocholska Danuta, Grocholska He­lena, Grocholski Michał, Grochowski Jan, Grońska Kazimiera, Gru­dzińska Olimpia, Gryncewicz Jadwiga, Gurbin Czesław, Gustyniak Jadwiga, Hajurych Irena, Hanczaruk Wanda, Harycka Irena, Herdzik Józef, Herdzik Władysław, Holmecka Krystyna, Hopman Ka­tarzyna, Horluk Czesława, Irena Kieślik, Iwanowski Ryszard, Jacyno Franciszek, Jakubowski Stanisław, Jama Ryszard, Jamrożek Ja­dwiga, Jamrożek Maria, Jarmuł Marian, Jaroszówna Danuta, Jasz­czyńska Maria, Jura Jan, Jurczyk Teresa, Jurewicz Jan, Jurewicz Ka­zimiera, Kaczyńska Zofia, Kajda Wacława, Kalisiak Władysław, Ka­pela Ignacy, Kaszuba Kazimierz, Kazanowski Michał, Kęska Stani­sława, Kiegiek Edward, Kimel Edward, Kisielewicz Janina, Klima­szewski Wacław, Klomczak Barbara, Kłosowska Stefania, Kochaniak, Julian, Kocińska Zofia, Kociński Marian, Kociumbas Katarzyna, Kociumbas Stanisław, Koleśnik Władysław, Kołodziej Adam, Komar Zofia, Kondraciak Teodozja, Kostrzewa Roman, Kostrzewa Włady­sław, Kotuch Zenon, Kowalska Janina, Kowalska Maria, Koza Bog­dana, Koza Leokadia, Koza Ryszard, Kożuszek Teresa, Kożuszko Bartłomiej, Król Marian, Krupa Antoni, Kruszewska Janina, Kryrowicz Teresa, Krzemieniecki Antoni, Kuberna Henryk, Kuchmistrz Kazimierz, Kudej Natalia, Kudej Zofia, Kulasza Katarzyna, Karkow­ski Edward, Kus Jadwiga, Kus Kazimierz, Kus Stefania, Kust Stani­sław, Kwaśniewski Bogdan, Kwaśniewski Jerzy, Kwiatkowski Jan, Lechodziejewska Danuta, Lepak Benydykta, Lepak Maria, Lepak Władysława, Leprzy Stefan, Leśnicka Eulalia, Lewandowska Ga­briela, Lichodziejewska Lilianna, Litertowicz Władysław, Luck Ry­szard, Lupicki Jan, Łachuu Wenanta, Łukasiewicz Anna, Maciąg Ali­na, Maciołek Renata, Maciołek Rita, Maciulewicz Maria, Maćkow­ska Janina, Makarók Maria, Masłowska Bernarda, Masłowska Ma­ria, Maślanka Grażyna, Maślanka Janusz, Maślanka Lech, Maślan­ka Witold, Maślanka Władomier, Matelski Tadeusz, Matuszewski Jerzy, Mendrek Franciszka, Michałowska Janina, Mielnik Anna, Mie-skiewicz Marta, Mikołaj Kot, Mislewski Stanisław, Miśnik Aleksan­dra, Molarczyk Jan, Molewiak Stefan, Moniewski Bogusław, Mrukowska Anna, Mularczyk Zygmunt, Muszkit Mirosław, Niciejewska Maria, Niechniadowicz Karolina, Nieczypar Władysław, Nieczypon Michał, Nohorski Kazimierz, Nohorski Władysław, Nowak Aleksan­der, Nowak Kazimierz, Nowak Władysław, Nowakówna Maria, No­wicka Genowefa, Nowoszyńska Stanisława, Ocalewska Władysła­wa, Ocalewski Wacław, Ociesa Bolesław, Ociesa Kazimierz, Ogrod­nik Edward, Ogrodnik Michał, Ogrodnik Władysław, Olczyk Jani­na, Oleksyk Franciszek, Olszonowicz Józef, Orczewski Jerzy, Pa­cholska Stefania, Palenica Anna, Palenica Jan, Palenica Maria, Pa­luch Stanisław, Paszek Genowefa, Paszowski Marian, Pietnik Alfre­da, Pietruk Danuta, Pietruk Krystyna, Pietruk Maria, Pietruk Ro­man, Pikuła Anna, Pikuła Eugenia, Pikuła Stanisław, Pilipczak Hen­ryka, Pilipczuk Janina, Piwowarek Jan, Piwowarek Józefa, Piwowarek Stanisława, Płoch Genowefa, Pławska Maria, Płowska Janina, Płukar Bronisław, Płukar Stanisław, Płukar Wanda, Pnewożna Janina, Prószko Filomena, Prus Antoni, Prus Barbara, Prus Feliks, Prus Michalina, Prus Paweł, Prus Sabina, Prus Zdzisława, Przybysz Jan, Przywoźny Edward, Pułkowski Kazimierz, Puszkowska Irena, Radys Maria, Radys Stanisława, Radys Tadeusz, Rodacka Franciszka, Ro­gowska Janina, Rogowska Krystyna, Rurak Bogdan, Rydz Józefa, Sie­licka Janina, Sienkiewicz Regina, Sikora Róża Maria, Skiba Geno­wefa, Skiba Helena, Skiba Józef, Skiba Mieczysław, Skiba Piotr, Ski­ba Władysław, Skiba Władysław, Sklenarz Józef, Sklenasz Tadeusz, Sklenorz Eugeniusz, Slufik Anna, Słamiany Władysław, Słocka He­lena, Słocki Edward, Słocki Mieczysław, Słocki Stanisław, Słocki Wła­dysław, Słofiński Bronisław, Słomianny Jan, Sobajska Emilia, Sobań­ski Jan, Sobstyl Bolesław, Sofińska Michalina, Sofiński Jan, Sołtys Edward, Sołtys Władysław, Soroczyńska Irena, Sódoł Józefa, Stachiewicz Stanisława, Stackiewicz Jan, Staszewski Bogusław, Stolarek Ka­zimierz, Sudółowska Wiktoria, Sufiński Stanisław, Susło Marian, Szambelan Stefania, Szaraniak Alina, Szaraniak Mieczysława, Szczeglecka Jadwiga, Szczeglecka Janina, Szczeglecki Jan, Szczepaniak Irena, Szczepańska Aniela, Szczepańska Maria, Szczerotecki Jan, Szczęsna Helena, Szczęsny Wiesław, Szulc Juliusz, Szuliński Bogu­sław, Szuliński Tadeusz, Szymański Stanisław, Sliniak Czesław, Sliwiak Urszula, Slusarczuk Bogumiła, Świetlik Stanisław, Świtaj Tere­sa, Tarasiewicz Czesław, Tomaszewska Teresa, Ulicz Paulina, Ułanowicz Maria, Ułanowicz Stefan, Urbanek Seweryna, Urbanek Stani­sław, Warchoł Józefa, Wawro Janina, Wawrzyniak Stanisława, Welsz Bronisława, Welsz Kazimierz, Westerska Teresa, Wielechowska Jani­na, Wilczyński Kazimierz, Wiśniewski Władysław, Wojtan Gena, Wojtan Marian, Wojtczak Helena, Wojton Emilia, Woroniak Józef, Woroniak Stefania, Woroniak Tadeusz, Wowczak Anna, Wyrko Edward, Wyrwicz Katarzyna, Wyszogrodzka Lidia, Wyszogrodzka Wiesława, Zabawski Piotr, Zabłocki Zenon, Zaremba Halina, Zaremba Krysty­na, Zarisna Helena, Zawadzka Stanisława, Żabczyńska Anna, Żab­czyńska Karolina, Zemer Roman, Zieliński Czesław, Zpłukar Michał, Żuchowski Eugeniusz, Zwiną Weronika, Żarczyńska Halina, Żuraw­ska Jadwiga, Żurawska Janina, Żywicka Irena, Żywicki Ryszard.

032.JPG

Parafia Wolin online

po krańce ziemii

Statystyka strony

2.png7.png9.png1.png6.png7.png3.png
Dzisiaj189
Wczoraj1110
Tydzień2997
Miesiąc19424
Razem2791673

Visitor Info

  • IP: 100.28.0.143
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

7
Online

czwartek, 18 lipiec 2024 05:58

Modlitwa w drodze. Rozważania na dziś.

Koronka za konających